Bancroft 200830_USNA_17_AuroraHDR2019-edit_Luminar4-edit-Edit